Tera Dayar Hai Dar-as Salaam Yah Khawaja Tajjal Liya Hai Subho Sham Ya Khawaja

Bagumi Dalan Night time at 2 AM.

Bagumi Dalan Night time at 2 AM.

night time at 2:00 AM

night time at 2:00 AM